Ik zit( financieel) in nood

PCI

Caritas betekent in het Latijn: liefdevolle zorg

Liefdevolle zorg aan de “minderbedeelden” in de gemeenschap. In het verleden werd dat gedaan door het armenbestuur. Een organisatie, die zijn oorsprong vindt in de kerk en de parochie. Van armenbestuur is het kerkelijk liefdadigheidswerk voortgezet in de Parochiële Caritasinstelling (PCI).

Vanuit onze kerkelijke overtuiging wil de PCI dienstbaar zijn aan de naasten in ons parochieverband van de St. Benedictusparochie. Bij het samengaan van acht parochies tot onze huidige parochie diende de aanwezige, zelfstandigen PCI van die parochies ook te fuseren. Die fusie heeft zijn beslag gekregen en sedert 2010 bestaat de PCI St Benedictus met een hoofdbestuur en acht locale caritas werkgroepen.

Voor wie bedoeld?
Voor mensen en groepen in de parochie St. Benedictus, die het financieel niet meer trekken of het moeilijk hebben en (tijdelijk) geen hulp meer kunnen krijgen van reguliere instanties. Ook projecten ten behoeve van deze mensen kunnen voor financiële ondersteuning in aanmerking komen.

Welke hulp wordt geboden?
De PCI biedt tijdelijke hulp of ondersteuning. Ondersteuning kan bestaan uit:
• Betrokkenheid en een luisterend oor.
• Een helpende hand om iemand op weg te helpen gebruik te maken van (overheids) voorzieningen.
• Beperkte financiële ondersteuning in acute noodsituaties.

De PCI werkt strikt vertrouwelijk en vanzelfsprekend wordt privacy gewaarborgd.

De PCI zal in eerste instantie pogen om de hulpvraag door ondersteuning van vrijwilligers/deskundigen tot een oplossing te brengen. Financiële ondersteuning is niet het eerste waar de PCI toe zal overgaan. Indien andere mogelijkheden niet tot een oplossing kunnen leiden, is financiële ondersteuning een optie. Daartoe zal pas worden overgegaan als het (tijdelijk) ter beschikking van middelen een structurele oplossing biedt.

Elke hulpvraag zal op zijn eigen merites worden beoordeeld en daarbij is het voorgaande een leidraad. Aan het voorgaande kunnen geen rechten worden ontleent.

Uw hulpvraag
Mocht u zelf een hulpvraag hebben of constateert u in uw omgeving dat iemand hulp nodig heeft kunt u dat kenbaar maken bij diaken R. Heinen, tel. 06-23706820.

Giften
Giften ter ondersteuning van het werk van de PCI kunt u overmaken op rekeningnummer NL23 RABO 0159575990 ten name van PCI St Benedictus.